Vedtægter

Vedtægter for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

 

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er A/S Plantningsselskabet Sønderjylland.

Dets hjemsted er Tønder Kommune.

Dets formål er:

  • at erhverve og tilplante jorder i Sønderjylland, egnede til skovdrift og natur
  • at drive selskabets ejendomme således, at der tages hensyn til almennyttige naturbeskyttelsesformål, kulturhistorie samt friluftsliv.

 

Selskabets kapital og aktier

§ 2

Selskabets aktiekapital er kr. 960.000,00, der er fuldt indbetalt og fordelt i aktier på kr. 200,00, kr. 400,00 og kr. 4.000,00.

§ 3

Aktierne lyder på navn. Enhver transport skal noteres i selskabet ejerbog for at have gyldighed.

Ingen aktie har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sin aktie indløse.

Udover foranstående bestemmelse om notering gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

§ 4

Hvis en aktie bortkommer, vil ny aktie kunne udleveres den dertil berettigede, når denne overfor bestyrelsen godtgør, at den bortkomne aktie er lovligt mortificeret.

 

Selskabets ledelse

§ 5

Selskabets anliggender varetages af:

  1. Generalforsamlingen
  2. Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen

§ 6

Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamling afholdes på et bekvemt beliggende sted i Sønderjylland og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i “JyskeVestkysten” og eventuelt tillige i andre dagblade efter bestyrelsens beslutning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport er modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Dagsordenen skal tillige med forslag, som agtes forelagt for generalforsamlingen – samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende det reviderede årsregnkab og revisionsberetning – fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, begærer det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.
  2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt
  3. bestyrelsens forslag til anvendelse af det eventuelle overskud.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag.

§ 8

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, derunder stemmeafgivningen og resultatet af denne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller en aktionær forlanger det.

Forhandlingerne protokolleres og underskrives af dirigenten.

Protokollen afgiver fuldt bevis for det passerede.

Enhver aktionær har stemmeret på generalforsamlingen i forhold til sit aktiebeløb. For hver påbegyndt 100 kr. aktier gives 1 stemme.

En aktionær kan udøve stemmeret for andre aktionærer, for hvem han besidder skriftlig fuldmagt.

 

§ 9

På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optagne i dagsordenen og ændringsforslag dertil.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede kapital, bortset fra vedtagelse af forslag om selskabets opløsning, udvidelse af aktiekapitalen udover 960.000 kr. samt forandringer i eller tillæg til selskabets vedtægter.

Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, når andet ikke udtrykkeligt er foreskrevet.

Til vedtagelse af beslutning om selskabets opløsning, udvidelse af aktiekapitalen udover 960.000,00 kr. samt forandringer i eller tillæg til selskabets vedtægter udkræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at derhos beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, overordentlig generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

 

Bestyrelsen

§ 10

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og højst 12 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Tre medlemmer afgår hvert år efter tur.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

§ 11

Bestyrelsen har den overordnede ledelse i selskabet. Den skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen ansætter en direktion, der har ansvaret for den daglige drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

De af bestyrelsen trufne beslutninger skal indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

 

Direktion

§ 12

Den daglige forretningsførelse varetages af en direktion efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

 

Tegningsretten

§ 13

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller en af de nævnte sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af formanden eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

 

Årsrapporten

§ 14

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten underskrives af bestyrelsen samt forsynes med revisors påtegning.

Af årets eventuelle overskud efter fradrag af nødvendige afskrivninger afholdes først det fornødne til dækning af eventuelt ikke afskrevet underskud fra tidligere år.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Over resten af overskuddet disponeres efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

Revisionen

§ 15

Generalforsamlingen vælger for ét år en revisor, der gennemgår driftsregnskabet og status og afgiver revisionspåtegning til generalforsamlingen.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der efter hver protokoltilførsel fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer med deres underskrift skal bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den ___________ samt ekstraordinær generalforsamling den ___________.